Weboldalunk jelenleg karbantartás alatt, hamarosan új termékekkel várunk titeket.

Tájékoztató a jótállási jogokról

A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Matracok esetében a gyártó 2 év jótállást vállal, mely a szivacsos matracok esetében a matrac belső tartósságára, a vásárláskor rá jellemző tulajdonságainak megőrzésére, rugós matracok esetében  pedig a fém rugózatra vonatkozik.  A matracok huzatára, párnázatára mindkét esetben 1 év jótállási idő. A jótállási kötelezettség minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert és amelyre árengedményt kapott. A hiba elhárítását az eladó üzlet végzi, jótállási igény ezen jegy alapján érvényesíthető. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen  üzembe helyezés ( kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás

Ennek értelmében tehát nem vonatkozik jótállás az alábbi esetekre:

 • Ha a hiba káresemény következménye. Rendellenes használat miatti károsodásra (kezelési-használati útmutatóban előírtaktól eltérő használatra pl.: szakszerűtlen tisztítás, tartóelemek túlterhelése miatti leszakadás stb.) A jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, melyekre a vásárló árengedményt kapott.
 • Ha a vásárló saját maga viszi be a házba a bútort és eközben megsérül.
 • Szakszerűtlen összeszerelés okozta károsodásra, amennyiben a kezelési utasítás megfelelő információt tartalmaz a szerelés módjára vonatkozóan.
 • Amennyiben a jótállás időtartama alatt, nem a garanciát kezelő vállalkozás vagy megbízottja útján történt újabb szállítás során rongálódott meg.
 • A fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre.
 • Átírt, utólag megváltoztatott jótállási jegy esetén.
 • A bruttó 10 000 Ft vételár alatti bútorokra jótállás NINCS, a szavatosság feltételei érvényesek.
 • Matracok esetében a matrac alapvetően alaktartó, de kismértékű deformáció nem számít garanciális hibának.
 • Komfortérzetből származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 • Abban az esetben, ha a fogyasztó hibátlan terméket szeretne cserélni, mert nem tetszik a színe vagy nem megfelelő a mérete stb. az ilyen csereigény nem megalapozott, követelni nem lehet, teljesítése a forgalmazó jóindulatán múlik.

A hiba bejelentését, annak észlelését követően, haladéktalanul meg kell tenni a további károsodás megelőzése érdekében. Legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell közölni, ellenkező esetben a késedelmes bejelentésből eredő kárért a vásárlót terheli a felelősség.

 

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban - választás szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • a kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése(kijavítása) esetén a kicserélt(kijavított) termékre(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő- így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.